MENÜLER
BİZDEN HABERLER
TÜRK STEREOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA...
Workshop on Stereology 9-10 September 2024 Departmen...
Tüm haberler...
DUYURULAR
Tüzük

Tüzük

TÜRK STEREOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı : Derneğin adı "Stereoloji Derneği"dir.

Madde 2- Derneğin Merkezi ve Adresi: Merkezi Samsun'dur, Adresi; Cumhuriyet Mah. Azerbaycan Cad. Peker Sok. No: 3/7 55200 Türkiş-Atakum/ Samsun

Madde 3- Derneğin Amacı : Dernek, bilim, araştırma ve danışma derneğidir. Genel anlamda Uluslararası Stereoloji Derneği ile de irtibatlı olarak, stereolojik metotların geliştirilmesi, değişik bilim dallarında uygulama alanları bulması, bu bilim dalında çalışanların birbirleri ile ilişkilerini geliştirmesi, üyeleri arasında birlik ve dayanışmanın temini için çalışmalar yapar.
Stereoloji biliminin ve bu alanda çalışanların onurunu koruyucu ve bu alanda yapılan yanlışlıkları düzeltici çalışmalar yapar; gerekli durumlarda kamu kuruluşları düzeyinde girişimlerde bulunur. Derneğimiz, merkezi Danimarka'da bulunan International Society for Stereology (Uluslararası Stereoloji Derneği) ile irtibat halindedir.

Madde 4- Derneğin Çalışmaları: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar;
A. Bilimsel araştırmaların yapılması ve desteklenmesi,
B. Kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların yayımlanması,
C. Üyelerince yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi,
D. Üyeleri arasında sosyal gelişim ve dayanışmayı arttırmak amacıyla, balo, konser, kokteyl, eğlence, gezi ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi,
E. Stereoloji bilimiyle veya yakın dallarla ilgili konularda açık oturum, panel, konferans, kongre, kurs ve benzeri toplantıların düzenlenmasi,
F. Başarılı bilim insanlarına ödüller verilmesi,
G. Bilimsel çalışmalarda bulunanlara katkıda bulunmak için burs sağlanması.

Madde 5. Derneğin Şubesi: Derneğin şubesi yoktur.

Madde 6- Derneğin Kurucuları: Dernek kurucuları aşağıda belirtilen gerçek kişilerdir.

dı, Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Mesleği Adresi Uyruğu
Süleyman KAPLAN
E-Posta
Kırşehir 1959 Öğretim Üyesi Üniversite lojmanları L Blok No:15 SAMSUN T.C.
Bünyamin ŞAHİN Taşova 1968 Öğretim Üyesi Deniz evleri Mah. Görele Sok. No: 2/5 Atakum SAMSUN T.C.
Bünyami ÜNAL Erzurum 1968 Arş. Gör. Dr. Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji SAMSUN T.C.
Sinan CANAN
(web sayfası)
Ankara 1972 Arş. Gör. Cumhuriyet Mah. Seçil Sok. No:20/26 Atakum/ SAMSUN T.C.
Levent TÜMKAYA İskenderun 1974 Arş. Gör. Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji SAMSUN T.C.
Hüseyin ASLAN Mudanya 1964 Arş. Gör. Dr. Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji SAMSUN T.C.
Dursun AYGÜN Erzurum 1961 Ar. Gör. Dr. Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. SAMSUN T.C.
Bige Canan Sakarya 1972 Serbest Cumhuriyet Mah. Seçil Sok. No:20/26 Atakum/ SAMSUN T.C.


Madde 7- Dernek üyeliği ve Şartları:
Stereoloji Derneğinin iki türlü üyeliği vardır:
1. Asil üye
2. Fahri üye
A. Asil üye olmak için gerekli şartlar;
1. Biyolojik ve sağlık bilimlerinde, uzman olmak ve 2908 sayılı dernekler yasasının 4. Maddesinde yazılı bulunan dernek üyesi olamayacak şahıslardan olmamak,
2. Bu bilim dallarında lisans üstü eğitim yapıyor olmak,
3. İki asıl üyenin tanıtıcı ve önerici sunuş yazısını almak,
4. Üyelik için imzalı ve dernek amaçlarına uyucu olmayı benimsediğine ilişkin başvuru dilekçesi veya formunu vermek,
5. Dernek yönetim kurulunca üyeliğe alınmış olmak.
B. Onur üyesi olmak için gerekli koşullar;
1. Stereoloji bilimine ve eğitimine önemli katkılarda bulunmuş olmak,
2. Dernek çalışmalarına yardımcı olacak maddi, manevi ve benzeri yardımlarda bulunmak.
Onur üyeliği en az üç üyenin ortak ya da ayrı ayrı başvurusu ile, yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Onur üyeleri seçimlerde oy kullanamazlar ve seçilemezler. Aynı anda 10 kişiden fazla yaşayan onur üyesi bulunamaz.

Madde 8- Dernek Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarma:
Dernek üyeliğinden ayrılmak istediğini belgeleyen her üye üyelikten ayrılmış sayılır. Bunların adları üye kütüğünden çıkarılır. Bu üyeden o yılın aidatı alınır, aidatını ödemeyen üyelerden aidatları yasal yollardan alınır. Kendi istekleriyle üyelikten ayrılanlar aradan bir olağan genel kurul toplantısı geçmeden yeniden üyeliğe alınmazlar. İki yıl üst üste aidatını vermeyen üye, kendine tanınan yeni ek sürede aidatını ödemezse yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Dernek amaçlarına ters düşen, aykırı davranışlarda bulunan üyeler, yapılacak soruşturmadan sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Bunlar 1 (bir) ay içinde üyelikten çıkarılmaya itiraz edebilirler, itiraza karşı kesin karar genel kurulundur.

Madde 9- Derneğe Üye Olma: Üyelik başvuruları en geç 1 (bir) ay içerisinde cevaplanır, karar kendisine 30 (otuz) gün içinde bildirilir.

Madde 10- Dernek Aidatı: Asıl üyeler giriş aidatı olarak 250 TL, üyelik için aylık 50 TL, yıllık olarak ise 600 TL verirler. Yıllık aidat dernekler yasası sınırları içinde genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Giriş aidatı ile birlikte ilk yılın aidatı verilmedikçe üyelik geçerli sayılmaz.

Madde 11- Dernek Organları ve Görevleri: Stereoloji Derneği'nin işlerini yürüten kurullar ve organlar:
A. Genel Kurul (Kurultay)
B. Yönetim Kurulu
C. Denetleme Kurulu

Madde 12- Dernek Genel Kurulu: Genel kurul 2 yılda bir Haziran ayında olağan olarak toplanır.
a. Genel kurul tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önceden bir gazetede ilan edilir.
b. Genel kurula katılacak üyelerin listesi çıkarılır.
c. Mülki Amirliğe bir dilekçe ile bildirilir.
d. Genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması halinde en az bir hafta sonra aynı yer ve saatte toplanılacağı gazetede ilan edilerek Mülki Amire bildirilir.

Dernek üyelerinin 2/3 sinin başvurusu ile yönetim kurulu derneği olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Olağan ve olağanüstü toplantıların ilkinde salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı en geç onbeş gün içinde yapılır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz, katılanlarla yetinilir. İkinci toplantıda genel kurula katılan üyeler yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu asıl üyelerinin iki katının bir fazlasından aşağı olamaz.
Kurultayda kararlar tersi kararlaştırılmadıkça açık oyla alınır.
Dernekler kanunun 21. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 13- Dernek Genel Kurul Toplantısı: Genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman seçilir. dernekler kanununun 24 ve 30. maddelerinin hükümleri uygulanır.

Madde 14- Genel Kurulun Görevleri: Genel kurulun görevleri şunlardır:
A. Yönetim kurulu ve denetleme kurullarının geçen dönem çalışmalarını görüşmek ve karara bağlamak.
B. Gelecek dönem bütçe taslağını görüşmek ve onaylamak.
C. Tüzük değişikliği yapmak, yönergeleri yürürlüğe koymak.
D. Yönetim ve denetleme kurulları üyelerini seçmek.
E. Genel kurula baş vurulan konuları görüşmek ve karara bağlamak.
F. Dernekler yasasında belirtilen diğer görevleri yapmak.


Madde 15- Yönetim Kurulu:Yönetim kurulu derneğin her türlü çalışmasını düzenler. Bu kurula genel kurulca asıl üyeler arasından on (10) kişi gizli oyla seçilir. Bunlardan en çok oy alan beşi (5) asıl, geri kalan beşi (5) yedek üye olurlar.
Yönetim kurulu asıl üyeleri en geç beş (5) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanırlar. Gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeyi seçerler.
Yönetim kurulu, başkanın, yoksa başkan yardımcısının çağrısı üzerine üç ayda bir kez toplanır. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantılarına ardışık beş kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Bunun yerine üye sırasına göre yedek üyelerden biri çağırılır.

Madde 16- Yönetim Kurulunun Görevleri: Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
A. Derneği temsil eder. Temsil işini yönetim kurulu adına başkan yapar. Başkanın bulunmadığı ya da izin verdiği durumlarda temsil işini başkan yardımcısı, yoksa genel sekreter üstlenir.
B. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek dönem bütçesini genel kurula sunar.
C. Dernek yasasının ve tüzüğün verdiği diğer işleri görür.
Başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısı olmadığında da genel sekreter başkan vekili olarak görev yapar. Derneğin yazı işlerini genel sekreter yürütür. Sayman derneğin gelir, gider ve diğer parasal işlerini yürütür.
D. Dernek, Türk vatandaşı olmayanların derneğe üyeliklerinin kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek zorundadır.

Madde 17- Denetleme Kurulu: Denetleme kurulu derneğin bütün hesaplarını ve mallarını denetler. Bu kurula genel kurulca altı (6) üye gizli oyla seçilir. Bunlardan en çok oy alan ilk üç üye asıl, diğer üç üye yedek olur.
Denetleme kurulu asıl üyeleri aralarından birini başkan seçerler. Bu kurul en geç bir yılda bir toplanır. Denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula sunar.

Madde 18- Derneğin Gelirleri: Derneğin gelirleri şunlardır;
A. Üyelik giriş ve yıllık aidatları,
B. Bağış ve yardımlar,
C. Yapılan çeşitli çalışmalardan ve düzenlenen faaliyetlerden sağlanan gelirler.
D. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen konferans ve kurslar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler
E. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

Madde 19- Derneğin Giderleri: Derneğin giderleri yapılan çalışmalardaki giderler, kira, yazışma, kırtasiye, demirbaş, sarf malzemeleri, burs giderleri, kurs, konferans, kongre ve sempozyum organizasyonlarının giderleri ve ödül olarak konan paralardır.

Madde 20- Derneğin Defterleri: Dernek noterden onaylı aşağıdaki defterleri tutar.
A. Üye yazım defteri
B. Karar defteri
C. Gelen-giden evrak defteri
D. Gelir ve gider defteri
E. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
F. Demirbaş defteri

Madde 21- Tüzük Değiştirme: Tüzük değişikliği genel kurul tarafından yapılır. Değişiklikte katılan üye sayısının en az üçte iki oyu gerekir.

Madde 22- Derneğin Kapatılması: Derneğin kapatılması genel kurula katılanların en az üçte iki oyu ile gizli oylamayla gerçekleşir. Kapatılan derneğin para ve malları genel kurulca kararlaştırılan benzer çalışmalarda bulunan bilim derneklerinden birine devredilir.

Madde 23- Tüzükte açıkça yer almayan konularda dernekler yasasının ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 24- İlk Genel Kurul Toplantısı: Dernek tüzüğü gazetede yayınlandıktan itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısı yapılacak ve dernek organları oluşturulacaktır.

Madde 25- İlk genel kurulun toplanmasına kadar, dernek işelrini yürütmek üzere kurucular tarafından aşağıda isimleri yazılı kurucu üyeler geçici yönetim kurulunu oluştururlar.

Başkan : Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız
Genel Sekreter : Doç. Dr. Kıymet Kübra Tüfekci
Sayman : Prof. Dr. Murat Çetin Rağbetli
Üye : Prof. Dr. Berrin Zuhal Altunkaynak

 

© 2014 - Türk Stereoloji Derneği